О школи

Историјат школе

СРПСКИ

Доња Трепча се налази у западноморавској котлини. Расута је по падинама брда Вујан, Буковик и Oстрице на удаљености 14 километара од Чачка. Насељавање овог терена почело је у 18.веку. До 1897.године родитељи који су желели да школују своју децу, морали су их уписивати у школу у Мојсињу, јер у Доњој Трепчи није постојала школа. Жеља грађанства овог места била је да имају своју школу и 1897. године отворена је школа у Доњој Трепчи.

Новооснована школа радила је у приватној згради, а 1912.године подигнута је школска зграда на земљишту које је купљено од Божидара Гојковића. Доња Трепча је ослобођена 22.децембра. Одмах по ослобађању школске зграде су оправљене. Школа је почела да ради 1945.године.

Први Савет школе конституисан је 8.марта 1965.године. Шездесетих година у чачанском крају школе добијају своја симболична имена. У Доњој Трепчи на неколико седница Савета расправљано је и о имену школе. Првобитно је било договорено да се школа зове „Пали борци“. Најзад је 1969.године решено да се установа назове по датуму када је ово место ослобођено од окупатора. И данас носи тај назив Основна школа „22.децембар“. Датум 22.децембар дуго је био Дан ЈНА, али је образложено да тај дан треба да подсећа на пале ратнике из више временских периода.

Данас школа има и два издвојена одељења у Горњој Трепчи и Станчићима. То су четвороразредне школе у којима се настава изводи у комбинацији два разреда. У школи се изучавају два страна језика енглески и француски.

ENGLISH

Donja Trepca is situated in the valleys of the West Morava river. It is scattered over the hills of Vujan, Bukovic and Ostrica, fourteen kilometres away from the town of Cacak. The settling of this area started back in the 18th century.

The village of Donja Trepca did not have its own school, so until 1897, the parents who wanted to educate their children had to enroll them in school in the Mojsinje village. The inhabitants of Donja Trepca wished to have their own school and in 1897, the school has been fficially opened. At the beginning, the new school operated in a private house, then in 1912, the school building was erected on the property bought from Bozidar Gojkovic.

In 1969, the school was named after the liberation day, 22 December. That name still remains today. The school has two branch outposts in the villages of Gornja Trepca and Stancici. The outposts provide four-year education level n combined grade classrooms.

FRANÇAIS

Donja Trepča est situé dans la valée de Morava d'ouest, sur les pentes des monts Vujan, Bukovik et Ostrica à lointain de 14 kilomètres de Čačak. La colonisation de ce terrain commençait à XVIIIe siècle. Jusqu' à 1897. les parents qui désiraient faire étudier leurs enfants, devaient les inscrire à l'école à Mojsinje, parce que à Donja Trepča il n'y avait pas d'école.

Les citoyens de ce lieu désiraient avoir sa propre école et on a été ouverte à Donja Trepča en 1897. D'abord cette nouvel école travaillait dans le bâtiment privé, mais en 1912. on a été fondée l'école sur le fonds acheté de Božidar Gojković.

En 1969. l'école a été nommée d'après la date de la libération et ce nom porte aussi aujourd'hui - L'école primaire “Le 22. décembre „. L'école a deux sections séparées à Gornja Trepča et à Stančići. C'est l' école composée de quatre classes où l'on effectue l'enseignement dans les sections combinées de deux classes.

Кодекс понашања

УЧЕНИКА

 • Ученик је обавезан да редовно похађа наставу.
 • Ученик је дужан да у школу долази уредан и прикладно обучен.
 • У школу долазимо 10 минута пре почетка наставе.
 • Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних термина и распореда часова.
 • Чувамо школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде.
 • Ученик је дужан да пажљиво прати наставу, као и да активно учествује у њој.
 • Свакодневна обавеза ученика је доношење потребног прибора и опреме, извршавање школских обавеза.
 • Ученици су дужни да воде рачуна о хигијени просторије у којој се реализује настава, као и ходника.
 • Ученик не може да напусти час или школу без дозволе наставника.
 • У разговору слушамо саговорника дозвољавајући му да искаже своје мишљење.
 • Исказујемо своје мишљење на начин који не вређа саговорника.
 • Проблеме решавамо разговором, без свађе и туче.
 • Кад имамо проблем, тражимо и прихватамо помоћ других.
 • Свим одраслим особама у школи обраћамо се са Ви.
 • Пре почетка часа наставника чекамо мирно испред учионице.
 • На часу седимо на својим местима.
 • На часу пажљиво слушамо једни друге.
 • Активно учествујемо на часовима, а код куће радимо домаће задатке.
 • Ужинамо за време великог одмора.
 • Хигијенским навикама бринемо о свом здрављу и о здрављу других.
 • Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде.
 • Сваки ученик је дужан да пријави инциденте или активности које могу да доведу до ометања сигурности било којег ученика у школи.
 • Непримерено је јести и пити за време часа, жвакати жваку.
 • Ученици партиципирају у доношењу одлука на нивоу школе које су везане за њих и треба да буду са њима упознати, могу да износе разне предлоге и идеје преко својих представника у Ђачком парламенту.
 • Доношење личних ствари (мобилних телефона, новца, накита...) у школу је одговорност ученика (и родитеља).
 • Мобилни телефони су нам искључени на часу.
 • Ученик је дужан да чува школску имовину, одговара за материјалну штету коју нанесе намерно или непажњом. За сваку начињену штету одговорност сноси ученик и његов родитељ, који је дужан да штету надокнади.

НАСТАВНИКА

 • Наставник је обавезан да савесно и одговорно обавља образовно-васпитни рад у школи.
 • У школу долазимо уредни и прикладно одевени.
 • У школу долазимо 15 минута пре почетка наставе.
 • Благовремено најављујемо изостанак са наставе и промену у распореду часова и других активности.
 • Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних термина и распореда часова.
 • Чувамо школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде
 • Проблеме решавамо разговором.
 • Припремамо и организујемо наставу водећи рачуна о индивудуалним потребама и могућностима сваког ученика.
 • Стварањем добре радне атмосфере на часу подстичемо сарадничке односе међу ученицима, као и између наставника и ученика.
 • Оцењујемо ученике поштујући Закон и индивидуално напредовање сваког ученика.
 • Ученику се оцена увек саопштава јавно уз одговарајуће образложење.
 • Дежурни наставник долази у школу 30 минута пре почетка смене.
 • Обавеза наставника је да присуствује седницама одељенских и наставничких већа, као и седницама стручних већa, стручних актива и тимова чији је члан.
 • Наставник је обавезан да реализује ваннаставне активности (допунска и додатна настава) у складу са Решењем о четрдесет часовној радној недељи.
 • Наставник увек треба да има у виду да је узор и модел понашања за ученике.
 • Наставник поштује личност ученика, подржава га, саветује, усмерава.
 • Наставник на час одлази непосредно после звона.
 • Није дозвољено ученика избацити са часа или напустити исти.
 • На часу искључити мобилни телефон.
 • У школи је строго забрањено пушење.
 • Сваки пут реагујемо када имамо сазнање о насиљу или када приметимо насиље међу ученицима
 • Одељењски старешина информише родитеље ученика који се насилно понашају непосредно по догађају.
 • Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде.
 • Комуникација са родитељима је професионална, коректна и конкретна

НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА

 • У школу долазимо уредни и прикладно одевени.
 • Благовремено најављујемо изостанак са посла и промену активности.
 • Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних. термина и распореда часова.
 • Чувамо школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде.
 • Мобилни телефони су нам искључени за време састанака.
 • Проблеме решавамо разговором.
 • Стварањем добре радне атмосфере подстичемо сарадничке односе.
 • Радник информише oдељенског старешину ученика који се насилно понашају непосредно по догађају.
 • Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде.

РОДИТЕЉА

 • Уласком у школу поштујемо Школска правила и Кодекс понашања.
 • Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних термина и распореда часова.
 • У разговору слушамо саговорника дозвољавајући му да искаже своје мишљење.
 • Исказујемо своје мишљење на начин који не вређа саговорника.
 • Проблеме решавамо разговором.
 • Кад имамо проблем, тражимо и прихватамо помоћ других.
 • Присуствујемо родитељским састанцима и редовно се информишемо о успеху и понашању свог детета.
 • Сарађујемо са школом током целе школске године.
 • Обавезни смо да се одозовемо позиву одељенског старешинe и школе.
 • Благовремено обавештавамо школу и одељенског старешину о разлозима изостанака детета из школе.
 • Не смемо дозволити да игноришемо потенцијалне проблеме наше деце и да не реагујемо превентивно и благовремено.
 • Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде.
 • Надокнађујемо материјалну штету коју дете направи током боравка у школи.
 • Обавештавамо одељенског старешину и школу сваки пут када имамо сазнање о насиљу или када приметимо да се насиље дешава међу ученицима.