• Ученик је обавезан да редовно похађа наставу.
 • Ученик је дужан да у школу долази уредан и прикладно обучен.
 • У школу долазимо 10 минута пре почетка наставе.
 • Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних термина и распореда часова.
 • Чувамо школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде.
 • Ученик је дужан да пажљиво прати наставу, као и да активно учествује у њој.
 • Свакодневна обавеза ученика је доношење потребног прибора и опреме, извршавање школских обавеза.
 • Ученици су дужни да воде рачуна о хигијени просторије у којој се реализује настава, као и ходника.
 • Ученик не може да напусти час или школу без дозволе наставника.
 • У разговору слушамо саговорника дозвољавајући му да искаже своје мишљење.
 • Исказујемо своје мишљење на начин који не вређа саговорника.
 • Проблеме решавамо разговором, без свађе и туче.
 • Кад имамо проблем, тражимо и прихватамо помоћ других.
 • Свим одраслим особама у школи обраћамо се са Ви.
 • Пре почетка часа наставника чекамо мирно испред учионице.
 • На часу седимо на својим местима.
 • На часу пажљиво слушамо једни друге.
 • Активно учествујемо на часовима, а код куће радимо домаће задатке.
 • Ужинамо за време великог одмора.
 • Хигијенским навикама бринемо о свом здрављу и о здрављу других.
 • Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде.
 • Сваки ученик је дужан да пријави инциденте или активности које могу да доведу до ометања сигурности било којег ученика у школи.
 • Непримерено је јести и пити за време часа, жвакати жваку.
 • Ученици партиципирају у доношењу одлука на нивоу школе које су везане за њих и треба да буду са њима упознати, могу да износе разне предлоге и идеје преко својих представника у Ђачком парламенту.
 • Доношење личних ствари (мобилних телефона, новца, накита…) у школу је одговорност ученика (и родитеља).
 • Мобилни телефони су нам искључени на часу.
 • Ученик је дужан да чува школску имовину, одговара за материјалну штету коју нанесе намерно или непажњом. За сваку начињену штету одговорност сноси ученик и његов родитељ, који је дужан да штету надокнади.