• Наставник је обавезан да савесно и одговорно обавља образовно-васпитни рад у школи.
 • У школу долазимо уредни и прикладно одевени.
 • У школу долазимо 15 минута пре почетка наставе.
 • Благовремено најављујемо изостанак са наставе и промену у распореду часова и других активности.
 • Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних термина и распореда часова.
 • Чувамо школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде
 • Проблеме решавамо разговором.
 • Припремамо и организујемо наставу водећи рачуна о индивудуалним потребама и могућностима сваког ученика.
 • Стварањем добре радне атмосфере на часу подстичемо сарадничке односе међу ученицима, као и између наставника и ученика.
 • Оцењујемо ученике поштујући Закон и индивидуално напредовање сваког ученика.
 • Ученику се оцена увек саопштава јавно уз одговарајуће образложење.
 • Дежурни наставник долази у школу 30 минута пре почетка смене.
 • Обавеза наставника је да присуствује седницама одељенских и наставничких већа, као и седницама стручних већa, стручних актива и тимова чији је члан.
 • Наставник је обавезан да реализује ваннаставне активности (допунска и додатна настава) у складу са Решењем о четрдесет часовној радној недељи.
 • Наставник увек треба да има у виду да је узор и модел понашања за ученике.
 • Наставник поштује личност ученика, подржава га, саветује, усмерава.
 • Наставник на час одлази непосредно после звона.
 • Није дозвољено ученика избацити са часа или напустити исти.
 • На часу искључити мобилни телефон.
 • У школи је строго забрањено пушење.
 • Сваки пут реагујемо када имамо сазнање о насиљу или када приметимо насиље међу ученицима
 • Одељењски старешина информише родитеље ученика који се насилно понашају непосредно по догађају.
 • Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде.
 • Комуникација са родитељима је професионална, коректна и конкретна.